II. Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Başladı(2022-2023)

II. Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Başladı(2022-2023)

II. Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Başladı(2022-2023)

Eğitim sürecinde katılımcıların; farklı vakaların ruhsal yapısına dair psikoterapötik değerlendirme yapabilme, formülasyon oluşturma ve psikoterapi sürecini planlayabilme, farklı kuramların yöntem ve süreçlerini psikodinamik perspektifde bütünleştirip uygulayabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 1. Oturum: Bütüncül Psikoterapi
 • Bütüncül psikoterapi ve türleri
 • Ruhsal yapıyı bütüncül olarak değerlendirme ve formülasyon yapma
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin aşamalandırılması
 • Psikoterapi sürecinin planlanmasını etkileyen faktörler
 • Terapi odağının seçilmesi
 • Müdahale alanlarının ve yöntemlerinin belirlenmesi
 • Psikoterapinin özü kabul edilen değişim süreçleri
 • Takip ve sonlandırma
 • Örnek vaka formülasyonları ve terapi süreci
 1. Oturum: Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Davranışçı terapiler ve temel varsayımları
 • Öğrenme kuramları(İ.Pavlov, B.F. Skinner, J.Watson, M. Seligman, A. Bandura)
 • Bilişsel terapinin ve temel varsayımları
 • Bilişsel yapı ve kuramlar(A. T. Beck, A. Ellis)
 • Bilişsel davranışçı yaklaşım
 • Değerlendirme ve formülasyon yapma
 • Çerçeve oluşturma, terapi sürecini planlama
 • Bilişsel ve davranışçı müdahale teknikleri
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Dürtü Çatışma Kuramı, Klasik Psikanaliz  
 • Psikanalizin tarihsel gelişimi ve hipnoz
 • Topografik kişilik kuramı
 • Psikoseksüel gelişim ve saplanma, oedipus karmaşası
 • Nevrozlar(Histerik konversiyon, histerik bayılmalar, fobiler) ve etiyolojisi( travmalar/fantaziler)
 • Rüyalar ve bilinçdışı
 • Dürtü çatışma kuramı (yapısal kişilik kuramı)
 • Psikanalizin amacı ve süreci
 • Psikanaliz temel kavram ve ilkeleri(savunmalar, semptomlar, semboller, aktarım, karşı aktarım, çerçevenin oluşturulması, nötralite, anonimlik)
 • Psikanaliz teknikleri (serbest çağrışım, direncin analizi, aktarımın analizi, rüya analizi, sakarlık ve lapsusların yorumlanması)
 • Örnek vaka formülasyonu ve analiz süreci
 1. Oturum: Ego Psikolojisi ve Nesne İlişkileri
 • Ego psikolojisinin gelişimi ve savunmaların analizi(A. Freud, H. Hartman, R. Spits)
 • Ruhsal savunmaların türleri (İlkel, nevrotik, olgun)
 • Çekirdek ego ve ego durumları (P. Federn)
 • Ayrışma- bireyleşme kuramı(M. S. Mahler)
 • Nesne ilişkileri kuramı (M. Klein, D.W. Winnicott, W.R.D. Fairbairn )
 • Dürtüsel yapının olgunlaşma süreci
 • İçselleştirilmiş nesne ilişkilerinin gelişim aşamaları
 • Egonun bölünmesi ve bastırılması
 • Libidinal/antilibidinal ego
 • Gerçek/sahte kendilik, geçiş nesnesi, geçiş alanı/oyun alanı
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Aktarım Odaklı Psikoterapi(O. F. Kernberg)
 • Aktarım odaklı terapinin temel kabulleri
 • Kişilik bozukluklarının kökenleri
 • Psikopatolojik belirtileri değerlendirme döngüsü
 • Psikopatolojik sınıflandırma ve değerlendirme kriterleri
 • Yapısal görüşme süreci ve nesne ilişkilerinin değerlendirilmesi
 • Çerçevenin oluşturulması
 • Terapi sürecindeki adımlar ve aşamalar
 • Stratejiler, taktikler ve teknikler
 • Nesne ilişkilerinin aktarım üzerinden ortaya çıkışı
 • Şimdi ve burada ilkesi üzerinden aktarımla çalışmak
 • Karşı aktarım analizi ve karşı aktarımdan yararlanmak
 • Kimlik dağınıklığından kimlik bütünleşmesine doğru dönüşüm
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Gelişimsel Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı(J. F. Masterson)
 • Masterson yaklaşımının tarihçesi ve evrimi
 • Egonun ve kendiliğin gelişimi
 • Kendilik üçlüsü/terk depresyonu kuramı
 • Gerçek kendilik ve kendilik kapasiteleri
 • Psikoterapi süreci ve amacı
 • Kendilik bozukluklarının etiyolojisi
 • Kendilik bozukluklarının sınırlandırılması ve türleri
 • Değerlendirme ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin planlanması
 • Aktarım, aktarım eyleme vurum
 • Karşı aktarım, karşı aktarım eyleme vurum
 • Psikoterapi yöntem ve teknikleri
 • Terapötik ittifak, iletişimsel örtüşme ve iyileşme süreci
 • Karşı aktarımla baş etme yolları
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Kendilik Psikolojisi (H. Kohut)
 • Kendilik psikolojinin temel kabulleri ve kavramları
 • Kendilik yapısı ve gelişim süreci
 • Kendilik gelişimin nörobiyolojisi(Allan N. Schore)
 • Aktarım türleri(ayna, idealleştirme, ikizler)
 • Narsisistik psikopatolojinin gelişimi
 • Kişilik Psikopatolojilerinin sınıflandırması(narsistik spektrum)
 • Değerlendirme ve terapi sürecinin planlanması
 • Terapi sürecinde terapist ile danışanın arasındaki ilişki
 • Psikoterapi teknikleri ve yöntemleri
 • Değişim ve dönüşüm süreci
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Varoluşçu Psikoterapi(R. May, I. Yalom, V. Frankl)
 • Varoluşçu terapinin felsefi altyapısı ve tarihçesi
 • Varoluşçu terapinin temel kavramları ve ilkeleri
 • Varoluşsal Dinamikler
 • Kutuplaşmış pozisyonlar
 • Dört temel anksiyete ve savunmalar
 • Varoluşçu terapi süreci, aşamaları ve hedefleri
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: İlk Görüşme ve Psikiyatrik Değerlendirme
 • DSM’in tarihçesi
 • DSM-5’ e göre ruhsal bozuklukların sınıflandırılması ve tanı kriterleri
 • Psikiyatrik değerlendirme ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Yatılı tedavi gerektiren hastalar, ayaktan tedavi gerektiren hastalar
 • Psikoterapi sürecinde, psikiyatri konsültasyonu gerektiren hastalar
 • Psikiyatri konsültasyonu gerektirmeden psikoterapiden yarar görebilecek hastalar
 1. Oturum: İlk Görüşme ve Bütüncül Değerlendirme
 • İlk görüşme sürecinde önemli noktalar
 • Deskriptif değerlendirme
 • Psikodinamik değerlendirme ve yapısal tanı
 • Bütüncül Formülasyon ve psikoterapi planı oluşturma
 • Müdahale alanlarını ve yöntemlerini belirleme
 • Çerçeve oluşturma(ücret, süre, sıklık, seans iptali, danışan ile terapist arasındaki ilişkinin sınırları, terapistin ve danışanın terapi sürecindeki sorumlulukları)
 1. Oturum: Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Borderline kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Borderline kişilik bozukluğunun etiyolojisi(O. Kernberg, J. Masterson, P. Fonagy)
 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri
 • Aktarım-karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim ile çalışma
 • İhtiyaçlar, travmalar ve savunmalar üzerinde çalışma
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Yapısal dönüşüm ve iyileşme süreci 
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Narsisistik kişilik bozukluğunun etiyolojisi(O. Kernberg, J.Masterson, H. Kohut)
 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri
 • Aktarım-karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim ile çalışma
 • İhtiyaçlar, travmalar ve savunmalar üzerinde çalışma
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Yapısal dönüşüm ve iyileşme süreci 
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Şizoid Kişilik Bozukluğu ve Depresyon
 • Şizoid kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Farklı kuramlara göre şizoid kişilik bozukluğu(H. Guntrip, R.D. Fairbairn, J.F. Masterson)
 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri ve iyileştirici faktörler
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 • Depresyonun DSM-5’e göre değerlendirilmesi
 • Klinik görünümleri ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Depresyonun psikodinamik değerlendirilmesi
 • Kişilik yapılarına göre depresyon türleri
 • Farklı yöntem ve tekniklerin bütüncül olarak uygulanması
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Yas ve Travma 
 • Yaşamın doğal bir parçası olarak yas
 • Komplike olmamış yas, belirtileri ve evreleri
 • DSM-5 e göre yas patolojisi
 • Komplike olmuş/patolojik yas, ortaya çıkma süreci ve belirtileri
 • Yas tutmayı zorlaştıran, komplike hale getiren faktörler
 • Bağlantı nesnesi, bitmemiş yaslar
 • Yeniden yaslandırma terapisi
 • Yas ve yaratıcılık
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre travmaya bağlı patolojiler ve nörobiyolojisi
 • Travma ve psikoterapi süreçlerinin tarihi
 • PTSB tanı kriterleri ve klinik görünümleri
 • Travmanın nörobiyolojisi
 • Travma terapisinin aşamaları
 • Travmanın yeniden işlemlenmesi ve tedavisine dair yöntemler

(İmajinatif yöntemler, duyarsızlaştırma çalışmaları, bilişsel yeniden yapılandırma)

 • Örnek vaka ve terapi süreci
 1. Oturum: OKB, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler
 • DSM-5 e göre Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • OKB’nin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • OKB’nin bütüncül değerlendirilmesi
 • OKB’nin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Panik Bozukluk
 • Panik bozuklukta ayırıcı tanı ve nörobiyolojisi
 • Panik Bozukluğun etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Panik bozukluğun klinik görünümleri, agorafobi
 • Panik bozukluğun psikoterapisi
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Sosyal Fobi
 • Sosyal fobinin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Sosyal fobinin bütüncül değerlendirilmesi
 • Sosyal Fobinin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Özgül Fobi
 • Özgül fobinin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Özgül fobinin türleri ve bütüncül değerlendirilmesi
 • Özgül Fobinin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 1. Oturum: Cinsellik ve İşlev Bozuklukları
 • Cinsellik ve biyopsikososyal boyutları
 • Sağlıklı cinsel yaşamın özellikleri, aşk oyunları
 • Cinsel yanıt döngüsü, orgazmının safhaları(erkek-kadın)
 • Cinsel mitler ve performans anksiyetesi
 • Cinsel terapinin amacı ve süreci
 • İlk görüşme ve bütüncül değerlendirme
 • Bütüncül formülasyon yapma ve terapi sürecini planlama
 • DSM-5 e göre Prematüre ejekülasyon
 • Prematüre ejekülasyonun etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Empotans
 • Empotansın etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Vajinismus
 • Vajinismus’un etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre cinsel isteksizlik
 • Cinsel isteksizliğin etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 1. Oturum: İmago Çift Terapisi ve Duygu Odaklı Çift Terapisi
 • İmago çift terapisi
 • Bilinçdışı evlilik (çekiciliğin gizemi, çocukluk yaraları, imagonuz, aşk ve güç savaşları)
 • Bilinçli evlilik (çıkışları kapatmak, güvenli bir alan oluşturmak, kendini ve eşini daha iyi tanımak, öfkeyi yönetebilmek)
 • İmago diyaloğu ile düzeltici duygusal deneyimler yaşatma
 • Bilinçli evlilikte iyileşmeye giden 10 adım ve egzersizler
 • Duygu odaklı çift terapisi
 • Duyguların doğası ve temel duygular
 • Duygu türleri (birincil, ikincil ve aracı)
 • Temel duygusal ihtiyaçlar
 • Adaptif /maladaptif duygular ve örüntüler
 • Maladaptif etkileşim döngüleri(yakınlık-mesafe/baskın teslimiyetçi)
 • DOT’un beş aşaması ve temel müdahaleler
 • Düzeltici duygusal deneyimler ve etkileşimi yeniden yapılandırma
 • Güveni ve yakınlığı yeniden inşaa etme
 • İmago terapi ile DOT’un bütünleştirilmesi ve ilişkinin psikoeğitimi
 1. Oturum: Çift ve İlişki Problemleri
 • İlk görüşme sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin planlanması
 • Hikaye alma ve bütüncül değerlendirme(kişilik yapıları, döngüler, travmalar)
 • Sistemlerarası yaklaşım(bireysel, etkileşimsel ve nesiller arası )
 • Aldatma ve sadakat ile ilgili sınır problemleri
 • Fiziksel ve duygusal şiddet görme
 • Güç mücadeleleri, iletişim problemleri
 • Hakimiyet -teslimiyet, yakınlık-uzaklık döngüleri
 • Geniş aile ve sınır problemleri
 • Terkedilme korkuları, yapışma ve her an temasta kalma isteği
 • Boğulma ve işgal edilme duygusu, kaçma isteği
 • Kıskançlık ve yoğun kontrol etme davranışları
 • Seans sırasında yaşanan krizler ve bunları yönetebilme
 • Bütüncül teknikler(duyguya, düşünceye, davranışa ve etkileşime yönelik)
 • Ev ödevleri ve seans dışı deneyimler
 • İlişkinin güçlü taraflarını tespit edilmesi ve besleyici yaşam alanlarının güçlendirilmesi
 • Terapinin odak noktasını belirleme, sistemik ve dengeli müdahaleler yapma
 • Beden dili ve sözsüz mesajlar gibi işaretçileri takip ederek, duygulara ulaşma
 • İçerikten sürece ve deneyime geçiş, yakınlığı geliştirme
 • Seans içesinde, şimdi ve burada ilkesine dayalı onarıcı/düzeltici duygusal deneyimler yaşatma
 • Bireysel terapi önermeyi gerektiren durumlar
 • Zor vakalar(kişilik bozuklukları) ile çalışma, terapistlerin yaşadığı zorluklar
 • Takip ve sonlandırma sürecini yapılandırma
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 1. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon(Çift Terapisi ve Cinsel Terapi)
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon(Çift Terapisi ve Cinsel Terapi)
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

AÇIKLAMALAR

 

** 64 saat  teorik, 80 saat uygulama, 48 saat süpervizyon olmak üzere toplamda 192 saatlik eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda üniversite(e-devletten görüntülenebilir) ve İnsula Psikoloji onaylı “Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi” katılım sertifikası verilecektir.

 

** Ekim 2022 – Kasım 2023 boyunca, ayda iki gün, 09:00-17:00 saatleri arasında hibrit(yüzyüze ve online) olarak gerçekleştirilecektir. Yüzyüze eğitim İnsula Psikoloji/Bakırköy ofisinde, online eğitim kısmı eş zamanlı olarak ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir.

 

**TIP, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun olanlar veya son sınıfta olanlar ile Psikiyatri Hemşiresi ve Aile Danışmanları eğitime katılım gösterebilecektir.

 

Eğitmenler;

 

    Klinik Psikolog Şanver YEREBAKAN            Psikiyatrist Mehmet Ozan KİKİ

 

Ön kayıt için, aşağıda yer alan link üzerinden formu doldurabilirsiniz:

https://docs.google.com/forms/d/1X-4S_CLSQjDJzvh3aP4OXKPCf53igNxAsfW5ckTCUDA/edit