III. Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Kayıtları Başladı (2023-2025)

III. Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Kayıtları Başladı (2023-2025)

III. Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Kayıtları Başladı (2023-2025)

III. PSİKODİNAMİK TEMELLİ BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Eğitim sürecinde katılımcıların; farklı vakaların intrapsişik yapısına dair psikoterapötik değerlendirme yapabilme, formülasyon oluşturabilme ve psikoterapi sürecini planlayabilme; farklı kuramların yöntem ve süreçlerini psikodinamik perspektifte bütünleştirip uygulayabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 

 1. Oturum: Bütüncül Psikoterapiler
 • Bütüncül psikoterapi ve türleri
 • Psikoterapi nedir, psikoterapinin tarihi
 • Ruhsal yapıyı bütüncül olarak değerlendirme ve formülasyon yapma
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin aşamalandırılması
 • Psikoterapi sürecinin planlanmasını etkileyen faktörler
 • Terapi odağının seçilmesi
 • Müdahale alanlarının ve yöntemlerinin belirlenmesi
 • Psikoterapinin özü kabul edilen değişim süreçleri
 • Takip ve sonlandırma
 • Örnek vaka formülasyonları ve terapi süreci
 1. Oturum: Davranışçı Terapiler
 • Davranışçı terapiler ve temel varsayımları

Öğrenme kuramları(İ.Pavlov, B.F. Skinner, J.Watson, M. Seligman, A. Bandura)

 • Değerlendirme ve formülasyon yapma
 • Çerçeve oluşturma, terapi sürecini planlama
 • Davranışçı terapi yöntemleri
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Bilişsel Terapiler
 • Bilişsel terapiler ve temel varsayımları
 • Bilişsel yapı ve kuramlar(A. T. Beck, A. Ellis)
 • Değerlendirme ve formülasyon yapma
 • Çerçeve oluşturma, terapi sürecini planlama
 • Bilişsel müdahale teknikleri
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 

 

 

 1. Oturum: Dürtü Çatışma Kuramı, Klasik Psikanaliz 
 • Psikanalizin tarihsel gelişimi ve hipnoz
 • Topografik kişilik kuramı
 • Psikoseksüel gelişim ve saplanma, oedipus karmaşası
 • Nevrozlar(Histerik konversiyon, histerik bayılmalar, fobiler) ve etiyolojisi( travmalar/fantaziler)
 • Rüyalar ve bilinçdışı
 • Dürtü çatışma kuramı (yapısal kişilik kuramı)
 • Psikanalizin amacı ve süreci
 • Psikanaliz temel kavram ve ilkeleri(savunmalar, semptomlar, semboller, aktarım, karşı aktarım, çerçevenin oluşturulması, nötralite, anonimlik)
 • Psikanaliz teknikleri (serbest çağrışım, direncin analizi, aktarımın analizi, rüya analizi, sakarlık ve lapsusların yorumlanması)
 • Örnek vaka formülasyonu ve analiz süreci
 1. Oturum: Ego Psikolojisi ve Savunmalar
 • Ego psikolojisinin gelişimi ve savunmaların analizi(A. Freud, H. Hartman, R. Spits)
 • Ruhsal savunmaların türleri (İlkel, nevrotik, olgun)
 • Çekirdek ego ve ego durumları (P. Federn)
 • Ayrışma- bireyleşme kuramı(M. S. Mahler)
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Nesne İlişkileri Kuramı
 • Nesne ilişkileri kuramı (M. Klein, )
 • Dürtüsel yapının olgunlaşma süreci
 • İçselleştirilmiş nesne ilişkilerinin gelişim aşamaları
 • Egonun bölünmesi ve bastırılması(W.R.D. Fairbairn )
 • Libidinal/antilibidinal ego
 • Gerçek/sahte kendilik, geçiş nesnesi, geçiş alanı/oyun alanı (D.W. Winnicott)
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Aktarım Odaklı Psikoterapi
 • Aktarım odaklı terapinin temel kabulleri
 • Kişilik bozukluklarının kökenleri
 • Psikopatolojik belirtileri değerlendirme döngüsü
 • Psikopatolojik sınıflandırma ve değerlendirme kriterleri
 • Yapısal görüşme süreci ve nesne ilişkilerinin değerlendirilmesi
 • Çerçevenin oluşturulması
 • Terapi sürecindeki adımlar ve aşamalar
 • Stratejiler, taktikler ve teknikler
 • Nesne ilişkilerinin aktarım üzerinden ortaya çıkışı
 • Şimdi ve burada ilkesi üzerinden aktarımla çalışmak
 • Karşı aktarım analizi ve karşı aktarımdan yararlanmak
 • Kimlik dağınıklığından kimlik bütünleşmesine doğru dönüşüm
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 

 1. Oturum: Gelişimsel Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı
 • Masterson yaklaşımının tarihçesi ve evrimi
 • Egonun ve kendiliğin gelişimi
 • Kendilik üçlüsü/terk depresyonu kuramı
 • Gerçek kendilik ve kendilik kapasiteleri
 • Psikoterapi süreci ve amacı
 • Kendilik bozukluklarının etiyolojisi
 • Kendilik bozukluklarının sınırlandırılması ve türleri
 • Değerlendirme ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin planlanması
 • Aktarım, aktarım eyleme vurum
 • Karşı aktarım, karşı aktarım eyleme vurum
 • Psikoterapi yöntem ve teknikleri
 • Terapötik ittifak, iletişimsel örtüşme ve iyileşme süreci
 • Karşı aktarımla baş etme yolları
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Kendilik Psikolojisi
 • Kendilik psikolojinin temel kabulleri ve kavramları
 • Kendilik yapısı ve gelişim süreci
 • Kendilik gelişimin nörobiyolojisi(Allan N. Schore)
 • Aktarım türleri(ayna, idealleştirme, ikizler)
 • Narsisistik psikopatolojinin gelişimi
 • Kişilik Psikopatolojilerinin sınıflandırması(narsistik spektrum)
 • Değerlendirme ve terapi sürecinin planlanması
 • Terapi sürecinde terapist ile danışanın arasındaki ilişki
 • Psikoterapi teknikleri ve yöntemleri
 • Değişim ve dönüşüm süreci
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 1. Oturum: Varoluşçu Psikoterapi-I
 • Varoluşçu terapi tanım
 • Varoluşçu terapinin felsefi altyapısı (Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Buber)
 • Heidegger’in ontolojik bakışı, Dasein,
 • “Otantik” kavramı, ve varoluşçu psikoterapideki yeri
 • Fenomenolojik yöntem ve varoluşçu terapideki önemi
 1. Oturum: Varoluşçu Psikoterapi-II
 • - Varoluşçu terapinin tarihçesi, önemli isimler
 • Varoluşçu terapinin temel kavramları ve ilkeleri
 • Avrupa ekolü (V. Frankl, L. Binswanger, R. D. Laing, E. v. Duerzen)
 • Amerikan ekolü (R. May, I. Yalom, K. Schneider)
 • I. Yalom’a göre varoluşsal dinamikler, dört temel anksiyete ve savunmalar (Ölüm, İzolasyon, Anlamsızlık, Sorumluluk-Özgürlük) ve kutuplaşmış pozisyonlar
 • Varoluşçu terapi süreci, aşamaları, ilke ve hedefleri
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 

 1. Oturum: Kendilik Gelişiminin Nörobiyolojisi, Zihinsel İşleyişin Nöroanatomisi ve Nörobiyolojisi
 • Bakım veren ile çocuğun ilişkisi, bağlanma ve beyin gelişimi
 • Sağ beyinden sağ beyine ilişki ve kendilik gelişimi
 • Orbital-prefrontal korteks ve duygu düzenleme
 • Beynin nörobiyolojik gelişimi, bölgeleri ve işlevleri
 • Zihinsel yapının nöroanatomisi
 • Duygunun, bilişin ve davranışın nörobiyolojisi
 • Psikopatolojilerin gelişimi ile beyin bölgeleri arasındaki ilişki
 • Psikoterapi, nöroplastisite ve nörobiyolojik değişim

 

 1. Oturum: İlk Görüşme ve Psikiyatrik Değerlendirme
 • DSM’in tarihçesi
 • DSM-5’ e göre ruhsal bozuklukların sınıflandırılması ve tanı kriterleri
 • Bipolar bozukluk etiyolojisi, nörobiyolojisi ve klinik yaklaşım
 • Şizofreni etiyolojisi, nörobiyolojisi ve klinik yaklaşım
 • Yatılı tedavi gerektiren hastalar, ayaktan tedavi gerektiren hastalar
 • Psikoterapi sürecinde, psikiyatri konsültasyonu gerektiren hastalar
 • Psikiyatri konsültasyonu gerektirmeden psikoterapiden yarar görebilecek hastalar
 • Psikiyatrik değerlendirme ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Vaka örneği üzerinden ilk psikiyatrik görüşme ve DSM-5’e göre tanı koyma

 

 

 1. Oturum: İlk Görüşme ve Bütüncül Değerlendirme
 • İlk görüşme sürecinde önemli noktalar
 • Psikodinamik değerlendirme ve yapısal tanı
 • Bütüncül Formülasyon ve psikoterapi planı oluşturma
 • Müdahale alanlarını ve yöntemlerini belirleme
 • Çerçeve oluşturma(ücret, süre, sıklık, seans iptali, danışan ile terapist arasındaki ilişkinin sınırları, terapistin ve danışanın terapi sürecindeki sorumlulukları)

 

 1. Oturum: Borderline Kişilik ve Terapi Süreci
 • Borderline kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Borderline kişilik bozukluğunun etiyolojisi

(O. Kernberg, J. Masterson, P. Fonagy)

 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri
 • Aktarım-karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim ile çalışma
 • İhtiyaçlar, travmalar ve savunmalar üzerinde çalışma
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Yapısal dönüşüm ve iyileşme süreci 
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Narsistik Kişilik ve Terapi Süreci
 • Narsisistik kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Narsisistik kişilik bozukluğunun etiyolojisi

(O. Kernberg, J.Masterson, H. Kohut)

 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri
 • Aktarım-karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim ile çalışma
 • İhtiyaçlar, travmalar ve savunmalar üzerinde çalışma
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Yapısal dönüşüm ve iyileşme süreci 
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Şizoid Kişilik Kişilik ve Terapi Süreci
 • DSM-5 kriterlerine ve Psikodinamik Tanı Kılavuzu’na göre Şizoid kişilik
 • Farklı kuramlara göre şizoid kişilik bozukluğu
 • Şizoidi klinik görünüm
 • Nesne ilişkileri kuramcıları açısından şizoidi (H. Guntrip, R.D. Fairbairn, J.F. Masterson)
 • R.D. Fairbairn ve J.F. Masterson’a göre Şizoidide psikodinamik modeller
 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Terapi sürecindeki kritik noktalar, yaşanan zorluklar ve iyileştirici faktörler
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Depresyon ve Terapi Süreci
 • DSM-5 kriterlerine göre depresyon
 • Depresyonun farklı klinik görünümleri ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Depresyonun etiyolojisi ve nörobiyolojisi
 • Klinik yaklaşım (psikoterapi, ilaç tedavisi, hastaneye yatış, alternatif tedavi teknikleri)
 • Depresyonun psikodinamik değerlendirilmesi
 • Kişilik yapılarına göre depresyon türleri
 • Farklı yöntem ve tekniklerin bütüncül olarak uygulanması
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Yas ve Terapi Süreci
 • Yaşamın doğal bir parçası olarak yas
 • Komplike olmamış yas, belirtileri ve evreleri
 • DSM-5 e göre yas patolojisi
 • Komplike olmuş/patolojik yas, ortaya çıkma süreci ve belirtileri
 • Yas tutmayı zorlaştıran, komplike hale getiren faktörler
 • Bağlantı nesnesi, bitmemiş yaslar
 • Yeniden yaslandırma terapisi
 • Yas ve yaratıcılık
 • Örnek vaka ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Travma ve Terapi Süreci
 • DSM-5 e göre travmaya bağlı patolojiler
 • Travma ve psikoterapi süreçlerinin tarihi
 • PTSB tanı kriterleri ve klinik görünümleri
 • Travmanın nörobiyolojisi
 • Travma terapisinin aşamaları
 • Travmanın yeniden işlemlenmesi ve tedavisine dair yöntemler

(İmajinatif yöntemler, duyarsızlaştırma çalışmaları, bilişsel yeniden yapılandırma)

 • Örnek vaka ve terapi süreci

 

 1. Oturum: OKB ve Terapi Süreci
 • DSM-5 e göre Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • OKB’nin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • OKB’nin bütüncül değerlendirilmesi
 • OKB’nin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 1. Oturum: Panik Bozukluk ve Terapi Süreci
 • DSM-5 e göre Panik bozukluk
 • Panik Bozukluğun etiyolojisi ve nörobiyolojisi
 • Panik bozukluğun klinik görünümleri, agorafobi
 • Panik bozukluğun psikoterapisi
 • Örnek vaka ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Fobiler ve Terapi Süreci
 • DSM-5 e göre Sosyal Fobi kriterleri
 • Sosyal fobinin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Sosyal fobinin bütüncül değerlendirilmesi
 • Sosyal Fobinin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Özgül Fobi kriterleri
 • Özgül fobinin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Özgül fobinin türleri ve bütüncül değerlendirilmesi
 • Özgül Fobinin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci

 

      24- Oturum: Cinselliğe Giriş

 • Cinselliğin Tarihçesi
 • Cinsel kimlik, cinsel rol ve cinsel yönelim
 • Cinsellik, seks, cinsel arzu
 • Cinselliğin işlevleri
 • Cinselliğin nörobiyolojisi ve anatomisi
 • Sağlıklı cinsel yaşamın özellikleri, aşk oyunları
 • Cinsel yanıt döngüsü
 • Orgazmının safhaları(erkek-kadın)
 • Cinsel mitler ve performans anksiyetesi
 • Antik seks öğretileri(taoizm, tantra ve kamasutra)

 

      25- Oturum: Erkek C.İ.B. ve Terapi Süreci

 • İlk görüşme ve bütüncül değerlendirme
 • Bütüncül formülasyon yapma ve terapi sürecini planlama
 • DSM-5 e göre Prematüre ejekülasyon
 • Prematüre ejekülasyonun etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Empotans
 • Empotansın etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci

26- Oturum: Kadın Erkek C.İ.B. ve Terapi Süreci

 • İlk görüşme ve bütüncül değerlendirme
 • Bütüncül formülasyon yapma ve terapi sürecini planlama
 • DSM-5 e göre Vajinismus
 • Vajinismus’un etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre cinsel isteksizlik
 • Cinsel isteksizliğin etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci

 

 1. Oturum: İmago Çift Terapisi
 • Bilinçdışı evlilik (çekiciliğin gizemi, çocukluk yaraları, imagonuz, aşk ve güç savaşları)
 • Bilinçli evlilik (çıkışları kapatmak, güvenli bir alan oluşturmak, kendini ve eşini daha iyi tanımak, öfkeyi yönetebilmek)
 • İmago diyaloğu ile düzeltici duygusal deneyimler yaşatma
 • Bilinçli evlilikte iyileşmeye giden 10 adım ve egzersizler
 • Örnek vaka ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Duygu Odaklı Çift Terapisi
 • Duyguların doğası ve temel duygular
 • Duygu türleri (birincil, ikincil ve aracı)
 • Temel duygusal ihtiyaçlar
 • Adaptif /maladaptif duygular ve örüntüler
 • Maladaptif etkileşim döngüleri(yakınlık-mesafe/baskın teslimiyetçi)
 • DOT’un beş aşaması ve temel müdahaleler
 • Düzeltici duygusal deneyimler ve etkileşimi yeniden yapılandırma
 • Güveni ve yakınlığı yeniden inşaa etme
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 1. Oturum: Bütüncül Çift Terapisi
 • Psikoterapi kuramlarının entegrasyonu
 • Sistemlerarası yaklaşım
 • Kültür ve görecelik
 • Çift terapilerinin karşılaştırılması ve ortak faktörler
 • Sağlıklı yakın ilişkiler sistemi diyagramı
 • Uyumsuz yakın ilişkiler sistemi diyagramı
 • Bütüncül çift terapisi sürecinin aşamaları
 • İlk görüşme sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin planlanması
 • Hikaye alma ve bütüncül değerlendirme(kişilik yapıları, döngüler, travmalar)
 • Farklı terapi yöntemlerinin teknik, yöntem ve süreçlerinin birleştirilmesi
 • Örnek vakalar ve terapi süreçleri

 

 1. Oturum: Çift ve İlişki Problemleri ve Terapi Süreçleri
 • Aldatma ve sadakat ile ilgili sınır problemleri
 • Fiziksel ve duygusal şiddet görme
 • Güç mücadeleleri, iletişim problemleri
 • Hakimiyet -teslimiyet, yakınlık-uzaklık döngüleri
 • Geniş aile ve sınır problemleri
 • Terkedilme korkuları, yapışma ve her an temasta kalma isteği
 • Boğulma ve işgal edilme duygusu, kaçma isteği
 • Kıskançlık ve yoğun kontrol etme davranışları
 • Seans sırasında yaşanan krizler ve bunları yönetebilme
 • İlişkinin güçlü taraflarını tespit edilmesi ve besleyici yaşam alanlarının güçlendirilmesi
 • Terapinin odak noktasını belirleme, sistemik ve dengeli müdahaleler yapma
 • Beden dili ve sözsüz mesajlar gibi işaretçileri takip ederek, duygulara ulaşma
 • İçerikten sürece ve deneyime geçiş, yakınlığı geliştirme
 • Seans içesinde, şimdi ve burada ilkesine dayalı onarıcı/düzeltici duygusal deneyimler yaşatma
 • Bireysel terapi önermeyi gerektiren durumlar
 • Zor vakalar(kişilik bozuklukları) ile çalışma, terapistlerin yaşadığı zorluklar
 • Takip ve sonlandırma sürecini yapılandırma
 • Örnek vakalar ve terapi süreci

 

 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

 

 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

 

 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

 

 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

 

 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir
 1. Oturum: Süpervizyon
 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

 

 

AÇIKLAMALAR

 

** 84 saat teorik dönem, 126 saat formülasyon dönemi, 126 saat süpervizyon dönemi olmak üzere toplamda 336 saatlik eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitime % 75 katılım zorunluluğu bulunmakta, devamsızlık hakkı oranında (%25) eğitim kayıtları kursiyer ile paylaşılacaktır

** Ekim 2023 – Kasım 2025 arasında iki yıl boyunca, ayda iki gün(Son Pazar-Pazartesi), 10:00-17:00 saatleri arasında hibrit(yüzyüze ve online) olarak gerçekleştirilecektir(Ağustos aylarında eğitim olmamaktadır). Yüzyüze eğitim İnsula Psikoloji/Bakırköy ofisinde, online eğitim kısmı eş zamanlı olarak ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir.

** Eğitimin teori ve Formülasyon dönemlerindeki konularla ilgili yapılacak yazılı sınavdan yeterli puanı alıp ve süpervizyon döneminde bir vaka sunumunu gerçekleştirenler, İnsula Psikoloji onaylı III. PBPT Eğitimi Katılım Sertifikası ile beraber Başarı Sertifikasını da almaya hak kazanacaktır.

**TIP, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun olanlar veya son sınıfta olanlar ile Aile Danışmanları eğitime katılım gösterebilecektir.

 

 

Eğitmenler;

 

 • Klinik Psk. Şanver YEREBAKAN        -   Psikiyatrist Mehmet Ozan KİKİ

 

 

 

 

* Başvuru İçin aşağıda yer alan linki doldurmanız yeterli olacaktır;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXq7YzjOvL6MVqrzhO9t8B4o9XD9vc3glqtJ8lw0IvEqtyqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

İnsula Psikoloji

Kartaltepe Mahallesi, Pelinli Sokak, No:26/8, Bakırköy/İstanbul

0 538 850 48 03 – 212 660 10 06

 www.insulapsikoloji.com